Publications


2023


Prompt Pre-Training with Twenty-Thousand Classes for Open-Vocabulary Visual Recognition
Shuhuai Ren, Aston Zhang, Yi Zhu, Shuai Zhang, Shuai Zheng, Mu Li, Alex Smola, Xu Sun
NeurIPS 2023
Conference
Paper Code& Model
FETV: A Benchmark for Fine-Grained Evaluation of Open-Domain Text-to-Video Generation
Yuanxin Liu, Lei Li, Shuhuai Ren, Rundong Gao, Shicheng Li, Sishuo Chen, Xu Sun, Lu Hou
NeurIPS 2023 (Dataset & Benchmark Track)
Conference
Paper Code& Model

2022


Delving into the Openness of CLIP
Shuhuai Ren, Lei Li, Xuancheng Ren, Guangxiang Zhao, Xu Sun
Findings of ACL 2023 (Long Paper)
Conference
Paper Code& Model

2021


CUGE: A Chinese Language Understanding and Generation Evaluation Benchmark
Yuan Yao, Qingxiu Dong, Jian Guan, Boxi Cao, Zhengyan Zhang, Chaojun Xiao, Xiaozhi Wang, Fanchao Qi, Junwei Bao, Jinran Nie, Zheni Zeng, Yuxian Gu, Kun Zhou, Xuancheng Huang, Wenhao Li, Shuhuai Ren, Jinliang Lu, Chengqiang Xu, Huadong Wang, Guoyang Zeng, Zile Zhou, Jiajun Zhang, Juanzi Li, Minlie Huang, Rui Yan, Xiaodong He, Xiaojun Wan, Xin Zhao, Xu Sun, Yang Liu, Zhiyuan Liu∗, Xianpei Han∗, Erhong Yang∗, Zhifang Sui∗, Maosong Sun∗
Preprint
Paper Benchmark
Text AutoAugment: Learning Compositional Augmentation Policy for Text Classification
Shuhuai Ren, Jinchao Zhang, Lei li, Xu Sun*, Jie Zhou
EMNLP 2021 (Long Paper)
Conference
Paper Code& Model
Dynamic Knowledge Distillation for Pre-trained Language Models
Lei Li, Yankai Lin, Shuhuai Ren, Peng Li, Jie Zhou, Xu Sun*
EMNLP 2021 (Long Paper, Oral)
Conference
Paper Code& Model
CascadeBERT: Accelerating Inference of Pre-trained Language Models via Calibrated Complete Models Cascade
Lei Li, Yankai Lin, Deli Chen, Shuhuai Ren, Peng Li, Jie Zhou, Xu Sun*
Findings of EMNLP 2021 (Long Paper)
Conference
Paper Code& Model
Learning Relation Alignment for Calibrated Cross-modal Retrieval
Shuhuai Ren, Junyang Lin, Guangxiang Zhao, Rui Men, An Yang, Jingren Zhou, Xu Sun*, Hongxia Yang
ACL 2021 (Long Paper, Oral)
Conference
Paper Code& Model

2020


DCA: Diversified Co-Attention towards Informative Live Video Commenting
Zhihan Zhang, Zhiyi Yin, Shuhuai Ren, Xinhang Li, Shicheng Li
NLPCC 2020 (Long Paper)
Conference
Paper

2019


Generating Natural Language Adversarial Examples through Probability Weighted Word Saliency
Shuhuai Ren, Yihe Deng, Kun He*, Wangxiang Che
ACL 2019 (Long Paper, Oral)
Conference
Paper Code& Model